Project Description

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 • Θεωρημένο αντίγραο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ελλάδας. (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
  Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής).
  Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο – όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ – υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί): α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
 • Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
  (Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).
 • Αίτηση (ίδρυσης ή μεταβίβασης ή μεταστέγασης), η οποία θα αναφέρει την Επωνυμία της Σχολής, το χώρο της εγκατάστασης της Σχολής(όροφος, οδός, αριθμός, πόλη), τον ιδιοκτήτη και τον προτεινόμενο Δ/ντη
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. ή δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους».
 • Βιογραφικό σημείωμα του ιδιοκτήτη με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες.
 • Παράβολο – για ίδρυση ή μεταβίβαση 440,20€ – για μεταστέγαση 146,73€. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά πρόσωπα ή Ν. Π. Ι. Δ.απαιτείται και η πληρωμή παράβολου 440,20 ευρώ σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο . Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 440,20 ευρώ. Για τη μεταβίβαση άδειας πληρώνεται παράβολο 440,20 ευρώ και Για τη μεταστέγαση (αλλαγή κτιρίου) της Σχολής, παράβολο 146,73 ευρώ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη iii) δεν έχει πτωχεύσει.
 • Άδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν. (Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο προορίζεται για Ερασιτεχνική Σχολή Χορού).
 • Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου. (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου “αυθαίρετου” οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).
 • Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, συνοδευμένο με τn εγκεκριμένη μελέτη.
 • Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα-υπογραφή Μηχανικού (και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία – προσωνυμία της Σχολής, και γ. διεύθυνση, αριθμός, πόλη).
 • Τομή στη θέση της κλίμακος, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.
 • Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) πολιτικών μηχανικών για την στατική επάρκεια και την αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος 350 kgr/τετραγωνικό μέτρο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 • Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
  (Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).
 • Βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού ή (εν ελλείψει διπλώματος) βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο – όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ – υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
 • Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού και βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού.
  (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής). Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο – όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ – υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί): α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. ή δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.

Προϋποθέσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ –ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 1. Έλληνες Πολίτες ή Υπήκοοι-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 2. Να έχει συμπληρωθεί το 21 έτος ηλικίας .
 3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 4. Να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
 5. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που θεωρείτε κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση .
 6. Να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.
 7. Να έχουν δίπλωμα η πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της
  1. ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής.
  2. Ή 15ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτή/τριας ή χορογράφου κλασσικού και συγχρόνου ρεπερτορίου.
  3. Ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού.

Για Νομικά Πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου και Εταιρείες, εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες ή κοινοτικούς πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί .

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους Διοικούντες αυτά.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τα κτίρια για την στέγαση των ερασιτεχνικών Σχολών Χορού πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Ελάχιστο εμβαδόν 45 τ.μ.
 2. Ελάχιστο ύψος 2,80 μ
 3. Δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες
 4. Χώρο ελεύθερο από κολώνες και με μπάρες μόνιμα τοποθετημένες στους τοίχους της.
 5. Οι πόρτες της ανοίγουν προς τα έξω χωρίς τζάμια .
 6. Η αίθουσα μπορεί να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα. Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό υπολογισμένο ανάλογα με τον όγκο των χώρων. Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι υγρός και κρύος. Ο φωτισμός ενισχύεται και από τεχνητό, τουλάχιστον.
 7. Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή 3 τ.μ.
 8. Πιάνο
 9. Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 10. Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού.
 11. Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών
 12. Φαρμακείο με τα είδη πρώτων Βοηθειών .
 13. Ηχομόνωση εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων .
 14. Λάμπες φωτισμού ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος .
 15. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1158/1981.