Project Description

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του ν. 5607/1932 (Α ́ 300) άδειας λειτουργίας φαρμακείου, πρέπει να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρως, από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου μαζί με τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του ν. 4178/2013 (Α ́ 174) στην οποία να διαφαίνεται ο μοναδικός αριθμός ακινήτου που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου. Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.Για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί για δεδομένη χρήση καταστήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων χρήσεων, η ισχύς της αντίστοιχης χρήσης ως καταστήματος έχει διάρκεια την οριζόμενη από την εν λόγω νομοθεσία.
 2. Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4178/2013 (Α ́ 174), στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων (π.χ. τουαλέτας, αποθήκης, εργαστηρίου κ.λπ.) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
  1. θεωρημένο Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής του Κτιρίου,
  2. κάτοψη του Καταστήματος, το οποίο προορίζεται για φαρμακείο, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων, και
  3. τομή του καταστήματος, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, όπου θα αποτυπώνεται το καθαρό ύψος του.
 3. Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τους ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς.
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.
 5. Αποδεικτικό είσπραξης ανταποδοτικού τέλους 88,00€ από τη τράπεζα Πειραιώς (πρώην Α.Τ.Ε.)

Από εδώ και στο εξής, ένας αδειούχος φαρμακοποιός, που έχει δηλαδή πτυχίο φαρμακευτικής σχολής και άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτει και τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 1963/1991 (δηλαδή ιθαγένεια, στρατιωτικές υποχρεώσεις, μη καταδίκη, ηλικία κάτω των 70 ετών κ.λπ.) δικαιούται να λάβει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε τοπική ή δημοτική κοινότητα ή δημοτική ενότητα κ.λπ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011, τηρουμένων ωστόσο μόνο των πληθυσμιακών κριτηρίων (1 φαρμακείο ανά 1000 κατοίκους) [Δικαιούται μάλιστα στη λήψη, όπως και ένας φαρμακοποιός που ήδη λειτουργεί φαρμακείο, περισσότερων αδειών, όπως θα εκτεθεί παρακάτω στην οικεία θέση].

Μετά τη λήψη της άδειας ίδρυσης, δύναται να καταρτίσει το φαρμακείο του και να λάβει άδεια λειτουργίας, μετά από επιθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932, σε οποιοδήποτε κατάλληλο πολεοδομικά κατάστημα, ανεξαρτήτως της απόστασής του από τα πλησιέστερα φαρμακεία.
Από εδώ και στο εξής, κατά την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των αποστάσεων. Μπορεί να λειτουργούν δηλαδή και στη διπλανή πόρτα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Το άρθρο 4 του Ν. 1963/1991 που ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα φαρμακείο και τα τμήματα από τα οποία απαρτίζεται, παραμένει σε ισχύ, πλην της διαφοροποίησης για το εμβαδόν του φαρμακοπωλείου που αναφέρεται κατωτέρω.

Συνεπώς το φαρμακείο πρέπει να διαθέτει:

 1. Εργαστήριο καθαρού εμβαδού 10 τ.μ.
 2. Αποθήκη καθαρού εμβαδού 5 τ.μ.
 3. Τουαλέτα με προθάλαμο συνολικού εμβαδού 2,5 τ.μ.
 4. Φαρμακοπωλείο.

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 που όριζε το εμβαδόν του φαρμακοπωλείου σε 30 τ.μ. αντικαταστάθηκε.

Του λοιπού δεν υφίσταται περιορισμός στην επιφάνεια του φαρμακοπωλείου, πλην της υποχρέωσης να λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος και να είναι χώρος κύριας χρήσεως.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Τα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης ενός φαρμακείου είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος.
 3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες) (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ΑΣΜ).
 5. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας φυγόποινων.
 6. Γραμμάτιο είσπραξης 5,87€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 7. Υπεύθυνες δηλώσεις.

H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.