Project Description

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την ίδρυση ενός αρτοποιείου απαιτείται άδεια εγκατάστασης (ίδρυσης) από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται να υποβληθούν:

 • Μελέτη των χώρων του αρτοποιείου σύμφωνα με την παραγωγικότητα του κλιβάνου εις τριπλούν και συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα – κάτοψη – τομή – τοπογραφικό.
 • Ειδικό Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011.
 • Ειδική Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες αν πρόκειται για ίδρυση αρτοποιείου σε υφιστάμενο κτήριο.
 • Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές κ.λ.π) όταν πρόκειται για ανέγερση νέου κτιρίου για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί Άδεια Δόμησης, ή για κτίριο με άλλη χρήση (π.χ κατάστημα) κατασκευασμένο μετά το 1988 για το οποίο απαιτείται υποχρεωτικά αλλαγή χρήσης.

Για την λειτουργία του Αρτοποιείου απαιτείται άδεια λειτουργίας από την από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Για την έκδοση της σχετικής αδείας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία.
 • Σε περίπτωση που το αρτοποιείο εγκατασταθεί εντός πολυκατοικίας με χρήση και κατοικία, απαιτείται ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της, από την οποία δεν θα προκύπτει απαγόρευση ίδρυσης του αρτοποιείου.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 • Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας για την εφαρμογή του άρθρου 52 της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο μη βοηθητικό ή κοινόχρηστο και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας.
 • Καταστατικό εταιρίας θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (εφόσον ο φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο).
 • Πιστοποιητικό καλής κατασκευής και λειτουργίας, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
 • Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική οδό.

Εκσυγχρονισμός αρτοποιείων
Ο εκσυγχρονισμός αρτοποιείων επιτρέπεται εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πάνω από τα 22 KW και η θερμική ισχύς πάνω από τα 50 KW. Για τον εκσυγχρονισμό τους απαιτείται να υποβληθούν στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για την ίδρυση και λειτουργία Αρτοποιείων προκειμένου να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου η βεβαίωση χρήσης γης και ο κανονισμός συνιδιοκτησίας ή η Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση λειτουργίας του αρτοποιείου εντός πολυώροφου κτηρίου.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο.

Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ..

Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ.

Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.